Ważne informacje dla rodziców

Raport z ewaluacji

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole w dniach 17.11.–1.12.16 r. przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Badaniem objęto 376 rodziców, 48 nauczycieli. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, w zakresie wymagania "Rodzice są partnerami szkoły". Miło nam poinformować, że szkoła spełnia wymagania na poziomie podstawowym, ale t podejmuje zadania z poziomu wysokiego w zakresie realizacji inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły.

Zobacz ...tutaj

 

Zapraszamy do biblioteki szkolnej

W bibliotece szkolnej znajdują się nowe pozycje z dziedziny pedagogiki, opisujące rozwój dziecka i jego środowisko rozwojowe od wczesnego dzieciństwa do późnej fazy dorastania. Jest to seria pt. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, wydana pod redakcją prof. dr hab. Anny Brzezińskiej.

Więcej informacji ...tutaj

 

Dni wolne

·        

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski

        31.10.2016         /poniedziałek– dzień wolny/              

        22.12.2016    /czwartek- wigilie klasowe/

        21.03.2017    /wtorek- projekt edukacyjny, nie ma zajęć lekcyjnych/

        2.05.2017      /wtorek– dzień wolny/

        1.06.2017      /czwartek– Dzień Dziecka- projekt edukacyjny, nie ma zajęć

                         lekcyjnych/

        16.06.2017     /piątek– dzień wolny/

Świetlica w/w dniach działa zgodnie z planem (od 6.30 do 17.00).

 

 

Terminarz szkolny na rok szkolny 2016/17 (poprawiony)  ...tutaj

 

Terminy Drzwi Otwartych w roku szkolnym 2016/2017

Data

Godzina

Tematyka

3.10.2016  poniedziałek

 

1730-1830

Możliwość rozmów ze wszystkimi nauczycielami

5.12.2016  poniedziałek

 

1730-1830

Możliwość rozmów ze wszystkimi nauczycielami

9.01.2017 poniedziałek

 

1730-1830

Możliwość rozmów ze wszystkimi nauczycielami

6.03.2017 poniedziałek

 

1730-1830

Możliwość rozmów ze wszystkimi nauczycielami

7.06.2017 środa (wyjątkowo)

 

1730-1830

Poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ich dziecka rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 

Podczas Drzwi Otwartych na parterze szkoły znajduje się informacja o sali lekcyjnej,

w której dyżur pełnią poszczególni nauczyciele

Terminy zebrań dla rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Oddziały przedszkolne  godz.17.00

5.09.2016

1.Wybór Rad Oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców /zgodnie z regulaminem/.

2. Zapoznanie Rodziców z organizacją w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z oddziałów

   przedszkolnych.

3. Zapoznanie z planowaną diagnozą dziecka przedszkolnego do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

4.Zapoznanie z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego.

5. Zebranie stosownych oświadczeń.

21.11.2016

Śródroczne spotkania, sprawy bieżące.

23.01.2017

Podsumowanie I półrocza

25.04.2017

Zebrania śródroczne z rodzicami – przekazanie informacji   o gotowości do podjęcia przez dziecko nauki

 w klasie pierwszej.

 

Klasy I  godz. 18.00

5.09.2016

1.Wybór Rad Oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców /zgodnie z regulaminem/.

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z:

-wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela  programu nauczania, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

-warunkami i trybem uzyskania przez uczniów wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

- kryteriami oceniania zachowania zawartymi w Statucie szkoły (WO)

-ze zmianami w Statucie szkoły.

3. Poinformowanie rodziców o sposobach zapoznania przez nauczycieli uczących z PSO

21.11.2016

Śródroczne spotkania, sprawy bieżące.

23.01.2017

Podsumowanie I półrocza

24.04.2017

Śródroczne spotkania, sprawy bieżące.

 

Klasy II  godz. 17.00

8.09.2016

1.Wybór Rad Oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców /zgodnie z regulaminem/.

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z:

-wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela  programu nauczania, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

-warunkami i trybem uzyskania przez uczniów wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

 z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

- kryteriami oceniania zachowania zawartymi w Statucie szkoły,

-ze zmianami w Statucie szkoły.

3.Zapoznanie rodziców klas III z planowanym w II półroczu Badaniem Umiejętności Trzecioklasistów.

4. Przypomnienie rodzicom zasad zwalniania ucznia z obowiązkowej nauki pływania.

24.11.2016

Śródroczne spotkania, sprawy bieżące.

 2.02.2017

Podsumowanie I półrocza

26.04.2017

Śródroczne spotkania, sprawy bieżące.

 

Klasy III   godz. 18.00

6.09.2016

1.Wybór Rad Oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców /zgodnie z regulaminem/.

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z:

-wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela  programu nauczania, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

-warunkami i trybem uzyskania przez uczniów wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

- kryteriami oceniania zachowania zawartymi w Statucie szkoły (WO),

-ze zmianami w Statucie szkoły.

3. Poinformowanie rodziców o sposobach zapoznania przez nauczycieli uczących z PSO,

4.Zapoznanie rodziców klas III z planowanym w II półroczu  Wewnątrzszkolnym Badaniem Umiejętności Trzecioklasistów.

5. Przypomnienie rodzicom zasad zwalniania ucznia z obowiązkowej nauki pływania.

22.11.2016

Śródroczne spotkania, sprawy bieżące.

24.01.2017

Podsumowanie I półrocza

25.04.2017

Śródroczne spotkania, sprawy bieżące.

 

Klasy IV  godz. 17.00

7.09.2016

1.Wybór Rad Oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców /zgodnie z regulaminem/.

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z:

-wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych   i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela  programu nauczania, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

-warunkami i trybem uzyskania przez uczniów wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

- kryteriami oceniania zachowania zawartymi w Statucie szkoły (WO)

- ze zmianami w Statucie szkoły.

3.Poinformowanie rodziców o sposobach zapoznania przez nauczycieli uczących z PSO.

4.Poinformowanie o zasadach udziału dziecka od II półrocza w zajęciach wdżr.

23.11.2016

Śródroczne spotkania, sprawy bieżące.

25.01.2017

Podsumowanie I półrocza

26.04.2017

Śródroczne spotkania, sprawy bieżące.

 

Klasy V godz.18.00

6.09.2016

1.Wybór Rad Oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców /zgodnie z regulaminem/.

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z:

-wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych   i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela  programu nauczania, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

-warunkami i trybem uzyskania przez uczniów wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

- kryteriami oceniania zachowania zawartymi w Statucie szkoły (WO)

- ze zmianami w Statucie szkoły.

3.Poinformowanie rodziców o sposobach zapoznania przez nauczycieli uczących z PSO.

4.Poinformowanie o zasadach udziału dziecka od II półrocza w zajęciach wdżr.

23.11.2016

Śródroczne spotkania, sprawy bieżące.

25.01.2017

Podsumowanie I półrocza

26.04.2017

Śródroczne spotkania, sprawy bieżące.

 

Klasy VI godz.17.00

8.09.2016

1.Wybór Rad Oddziałowych

i przedstawiciela do Rady Rodziców /zgodnie z regulaminem/.

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z:

-wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela  programu nauczania, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

-warunkami i trybem uzyskania przez uczniów wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

- kryteriami oceniania zachowania zawartymi w Statucie szkoły,

-znowelizowanym Statutem szkoły

3.Poinformowanie rodziców o sposobach zapoznania przez nauczycieli uczących z PSO.

4. Przypomnienie o kontynuacji w I półroczu zajęć wdżr

24.11.2016

Śródroczne spotkania, sprawy bieżące.

24.01.2017

Podsumowanie I półrocza

27.04.2017

Śródroczne spotkania, sprawy bieżące.