Dokumenty szkoły

    Wewnętrzne Akty Prawne    
         
      Statut (aktualny od 15 listopada 2017r.) ...tutaj    
      Ceremoniał ...tutaj    
      Wewnątrzszkolne ocenianie (ze mianami od 15 listopada 2017r.)  ...tutaj    
      Kryteria ocen zachowania ...tutaj    
      Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2017 - 2018  ...tutaj    
      Szkolny Program Aktywnej Współpracy na lata 2017 - 2019 ...tutaj    
      Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2016 - 2020 ...tutaj    
      Instrukcja alarmowa ...tutaj    
      Instrukcja alarmowa (Grabówiec) ...tutaj    
      Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ...tutaj    
      Kryteria uzyskania przez absolwenta Nagrody Dyrektora Szkoły ...tutaj    
      Kryteria uzyskania przez absolwenta tytułu Honorowy Obywatel Szkoły ...tutaj    
      Program rozwoju szkoły na rok szkolny 2016/2017 ...tutaj    
      Terminarz na rok szkolny 2017/2018 ...tutaj    
           
    Regulaminy    
           
      Regulamin dowożenia uczniów ...tutaj    
      Regulamin udostępniania i użytkowania darmowych podręczników ...tutaj    
      Zasady korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów ...tutaj    
      Regulamin SKO ...tutaj    
           
    Procedury    
           
                    - dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczniów    
      Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w szkole ...tutaj    
      Procedury postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia ucznia w wyniku wypadku lub czynu karalnego ...tutaj    
      Procedura postępowania nauczycieli szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją. Metody współpracy szkoły z policją ...tutaj    
      Procedury organizacyjne wycieczki oraz zachowania bezpieczeństwa w trakcie jej trwania ...tutaj    
      Procedura postępowania w sytuacji samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia ...tutaj    
      Procedura  postępowania z dziećmi, które nie ukończyły 7 roku życia, nie są zapisane do świetlicy, a nie zostały odebrane przez rodziców lub opiekunów ...tutaj    
      Procedura odbierania ze szkoły dziecka, które nie ukończyło 7 roku życia ...tutaj    
      Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów ...tutaj    
      Procedura zwalniania uczniów z zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych ...tutaj    
      Procedura postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji ...tutaj    
      Procedura przebywania osób postronnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach ...tutaj    
           
                    - inne procedury    
      Procedury udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej  ...tutaj    
      Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy ...tutaj    
      Procedura dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników ...tutaj    
           
    Przedmiotowy system oceniania    
           
      Przedmiotowy system oceniania dla pierwszego etapu edukacyjnego ...tutaj    
      Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III ...tutaj    
      Przedmiotowy system oceniania z etyki I etap edukacyjny...tutaj    
      Przedmiotowy system oceniania z etyki II etap edukacyjny ...tutaj    
      Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego ...tutaj    
      Przedmiotowy system oceniania z matematyki ...tutaj    
      Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas IV- VI ...tutaj    
      Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego ...tutaj    
      Przedmiotowy system oceniania z przyrody ...tutaj    
      Przedmiotowy system oceniania z chemii ...tutaj    
      Przedmiotowy system oceniania z historii ...tutaj    
      Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych ...tutaj    
      Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych ...tutaj    
      Przedmiotowy system oceniania z plastyki ...tutaj    
      Przedmiotowy system oceniania z muzyki ...tutaj    
      Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego ...tutaj    
      Przedmiotowy system oceniania z etyki dla klas IV- VIII ...tutaj    
      Przedmiotowy system oceniania z religii ...tutaj